ေမးခြန္း –  မည္သူ တက္ေရာက္သင့္ပါသလဲ။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သို ့ ၀င္ေရာက္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ (ေက်ာင္းျပီးစ) ေမာင္ ငယ္ ညီမငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းတြင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို အလုပ္ခြင္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳတင္ ဆည္းပူးေလ့လာလို ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္ခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိေစရန္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္လို သူမ်ား၊ Computer, Control, Electronics Engineering ဘာသာရပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။